Tutkimus ja Tuotanto

Tutkimme, kehitämme, valmistamme ja toimitamme

Biosimilaarien kehittäminen

Amgen on johtava bioteknologiayritys, joka on ollut mukana kehittämässä biologisten lääkkeiden tuotantomenetelmiä.

Amgenin tutkimus- ja tuotantotilat ovat alan huippua ja laadunvalvontaprosessit tiukkoja. Tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa varmistetaan, että potilaiden hoitoon käytettävät lääkkeet ovat ensiluokkaisia.

Geneerisiin lääkkeisiin verrattuna biosimilaarien kehittäminen on hidasta ja kallista. Geneerisiltä lääkkeiltä ei vaadita kliinisiä tutkimuksia. Riittää, että geneerisen valmisteen osoitetaan olevan sekä määrälliseltä että laadulliselta koostumukseltaan samanlainen alkuperäislääkkeen kanssa. Biosimilaareille on sen sijaan tehtävä kattavat vertailututkimukset, myös kliiniset lääketutkimukset.

Biosimilaarien valmistus on monimutkaista, aivan kuten biologisten alkuperäislääkkeidenkin.

  Geneeriset Biosimilaarit Biologiset lääkkeet
Kehitys
TIETEELLINEN HAASTAVUUS Alhainen2   Korkea2
  Biologinen samankaltaisuus1  
KESTO Lyhyt3   Pitkä
(3-4 vuotta) ~ 8 vuotta3 (10+ vuotta)4
KULUT Pienet(< 4,5 milj. €)   Suuret (> 1 miljardi. €)
Bioekvivalenssi3 ~ 180 milj. €3 Kliininen kehitys4
Valmistus
VALMISTUSPROSESSI Nopea, helppo4   Hidas, monimutkainen4
  Monimutkainen  

 1. http://www.amgenbiosimilars.com/fr-fr/our-products/clinical-trials/
 2. Camacho LH, et al. Cancer Med. 2014;3:889-899.
 3. Federal Trade Commission. Emerging Health Care Issues: Follow-on Biologic Drug Competition. Julkaistu: 6/2009.
 4. Ventola CL. P T. 2013;38:270-87.

Kliiniset tutkimuksemme suunnitellaan niin, että niihin valitaan herkimmät potilasryhmät

Toisin kuin geneerisille valmisteille, biosimilaareille on tehtävä vaiheen 3 kliiniset tutkimukset. Niiden potilasvalinta ja päätetapahtumat suunnitellaan mahdollisimman herkiksi, jotta mahdolliset erot alkuperäislääkkeeseen havaittaisiin. Jos eroja havaitaan, ne on osoitettava kliinisesti merkityksettömiksi.

Biosimilaarivalmisteen kliininen kehitys alkaa tutkimuksilla, joilla osoitetaan, että valmisteen farmakodynaamiset ja farmakokineettiset ominaisuudet ovat yhtenevät alkuperäislääkkeeseen verrattuna. Biosimilaarin valmistajan on osoitettava, että biosimilaarimolekyylin ominaisuudet, teho ja turvallisuus (myös immunogeenisuus) ovat samankaltaiset kuin alkuperäislääkkeellä. Tietoja täydennetään vielä vaiheen 3 kliinisellä vertailututkimuksella, jolla vahvistetaan, että biosimilaarivalmisteen turvallisuus ja teho ovat samankaltaiset kuin alkuperäislääkkeellä.

Biosimilaarivalmisteiden kliinisissä tutkimuksissa pitää käyttää herkkiä päätetapahtumia. Alkuperäislääkkeiden kliinisiä tutkimuksia ei tarvitse toistaa. Kun kyseessä on syövän hoitoon tarkoitettu biosimilaari, suositellut päätetapahtumat samankaltaisuuden osoittamisessa ovat patologinen täydellinen vaste ja kokonaisvaste.1 Biosimilaarivalmisteen annostus on myös tärkeä tekijä, etenkin jos lääke on tarkoitettu pitkäaikaiskäyttöön. Biosimilaarin ja alkuperäislääkkeen annostusten on oltava yhdenmukaiset sekaannusten välttämiseksi.2

Amgenin kliinisissä kehitysohjelmissa pyritään tuottamaan luotettavaa ja tarkkaa tietoa biosimilaarivalmisteen samankaltaisuudesta herkkien potilasryhmien ja herkimpien päätetapahtumien avulla. Tämän vuoksi terveydenhoidon ammattilaiset ja potilaat voivat valita Amgenin biosimilaarit luottavaisin mielin.

 1. http://info.zs.com/thefirstline/a-new-era-of-biosimilars-in- oncology-four-themes-from-esmo-2017. Tuorein viittausajankohta: 11/2017.
 2. Cronstein B et al. Clinical Advances in hematology&oncology 2015. http://www.hematologyandoncology.net/archives/october- 2015/the-benefits-and-drawbacks-of-biosimilars/. Tuorein viittausajankohta: 11/2017.

Amgen panostaa tuotannon tehokkuuteen

Sekä biologisten alkuperäislääkkeiden että biosimilaarien valmistus on monivaiheinen patentoitu prosessi, joka on tiukasti valvottu ja säädelty kliinisen tasalaatuisuuden varmistamiseksi1. Biosimilars Monimutkaiset biologiset lääkkeet, kuten monoklonaaliset vasta-aineet, ovat herkkiä valmistusolosuhteille.2 Valmistusprosessit (kuten solulinjan puhdistusmenetelmät) sekä käytetyt raaka-aineet voivat vaikuttaa molekyylirakenteisiin, vaikka proteiinisekvenssi olisi täysin sama kuin alkuperäislääkkeessä. Nämä seikat voivat puolestaan vaikuttaa valmisteen tärkeisiin ominaisuuksiin, kuten vaikutusmekanismiin, biologiseen hyötyosuuteen, immunogeenisuuteen tai kohteeseen sitoutumiseen.2 Valmistusprosessi on yksi biosimilaarien ja biologisten lääkkeiden kehitystyön suurimmista haasteista, koska mahdolliset poikkeamat prosessissa voivat johtaa eräkohtaiseen vaihteluun.3

Amgen soveltaa biosimilaareihin samoja tiukkoja standardeja kuin biologisiin alkuperäislääkkeisiin. Käytämme kaikkia tuotteitamme varten samaa tutkijaverkostoa ja samoja huippuluokan tuotantotiloja varmistaaksemme valmistuksen laadukkuuden, toimituksen luotettavuuden ja valmistuserien tasalaatuisuuden.

 1. AL-Sabbagh et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016;45:S11-S18.
 2. Amgen, Clinical and scientific considerations for Biosimilars 2016.
 3. Cronstein B et al. Clinical Advances in hematology&oncology 2015. http://www.hematologyandoncology.net/archives/october-2015/the- benefits-and-drawbacks-of-biosimilars/. Tuorein viittausajankohta: 11/2017.

Amgenin laadunvalvonta on tiukkaa

Laatuongelmat ovat yleisin syy tuotannon pysähdyksiin tai hidastuksiin. Koska tällaisilla ongelmilla voi olla vaikutuksia myös potilaiden terveyteen, niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.1,3,4 Reseptilääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvava ongelma kautta maailman ja niillä voi olla vakavia vaikutuksia.5

Reseptilääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvava ongelma kautta maailman ja niillä voi olla vakavia vaikutuksia.
Biosimilars Toimitushäiriö voi vaikuttaa terveydenhoidon ammattilaisen päätöksiin Biosimilars ...ja suoraan potilaisiin
 • Hoitojen säännöstely
 • Vaihto toiseen tuotteeseen
 • Mahdolliset viiveet hoidon aloituksessa tai jatkamisessa
 • Sellaisten hoitojen käyttö, joista ei ole kokemusta
 • Mahdolliset erot immunogeenisuudessa ja haittatapahtumissa
 • Potilaan hoitoon ja resursseihin liittyvän kuormituksen lisääntyminen, koska tilalle on hankittava korvaava valmiste tai käytettävä vaihtoehtoista varastonhallintastrategiaa
 • Ongelmat haittatapahtumien jäljitettävyydessä
 • Mahdollinen antovirheiden riski
 • Terveydenhoitokulujen kasvu
Amgen on sitoutunut korkeatasoisten biologisten lääkkeiden valmistukseen, jonka jokaisessa työvaiheessa laatua valvotaan tarkasti. Jokaiselle biosimilaarivalmisteelle tehdään yli 250 laatutarkistusta. Tämän lisäksi valmistusprosessia seurataan jatkuvasti ja yksityiskohtaisesti tasalaatuisuuden varmistamiseksi.6 Biosimilaarit ovat entisestään vahvistaneet Amgenin osaamista biologisten lääkkeiden kehityksessä ja valmistuksessa, sillä niiden kehitystyö on edellyttänyt myös olemassa olevien menetelmien kehittämistä ja uusien menetelmien käyttöönottoa. Tämän ansiosta Amgen pystyy tarjoamaan potilaille hoitovaihtoehtoja entistäkin luotettavammin.

Olemme myös luoneet koko toimitusketjun kattavan laadunhallintajärjestelmän (Quality Management System, QMS), jotta voimme taata tiukimpien laatustandardien täyttymisen sekä tuotantoerien tasalaatuisuuden. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on
 • varmistaa, että voimme toimittaa laadultaan ja toiminnaltaan sellaisia tuotteita kuin mitä Amgenilta on totuttu odottamaan
 • valvoa ja ylläpitää prosessien toimivuutta ja tuotteiden laatua
 • mahdollistaa toiminnan jatkuva parantaminen.
Laadunhallintajärjestelmän ansiosta pystymme seuraamaan keskeisiä laatumittareita ja hyödyntämään aiempaan suoritukseen perustuvia tilastollisia valvontarajoja. Tämän lisäksi laadunhallintajärjestelmä mahdollistaa
 • tuote- ja prosessitietojen mahdollisten muutosten arvioinnin
 • valmistuksen aikana ilmenevien mahdollisten muutosten tunnistamisen ja tuotannon tarvittavan sopeuttamisen
 • prosessien jatkuvan verifioinnin
 • vuosittaisen tuotearvion
 • tuotteen meneillään olevien säilyvyystutkimusten arvioinnin.
Biosimilars

 1. Van Trieste. BioPharm International 2017;26:9
 2. Amgen, henkilökohtainen tiedonanto
 3. Pauwels K et al. PLOS One 2016;10(3):e0119322
 4. Amgen, Clinical and scientific considerations for Biosimilars 2016.
 5. Mica A et al. GaBi Journal 2013:2:136-143
 6. http://www.amgenbiosimilars.com/manufacturing/quality-processes-for-safe- medicines/

Toimitusvarmuus


Lääkkeiden toimitusvarmuus on meille tärkeä asia. Vuosikymmenien kokemus biologisten alkuperäislääkkeiden edelläkävijänä on luonut pohjan, jolle Amgen on rakentanut tarvittavat prosessit ja valvontajärjestelmät välttääkseen toimitushäiriöitä. Valvomme koko toimitusketjua, jotta voimme

 • minimoida toimitushäiriöiden riskin
 • varmistaa raaka-aineiden jatkuvan saatavuuden
 • valmistaa biologisia alkuperäislääkkeitä ja biosimilaareja samojen tiukkojen standardien mukaan
 • tarjota lääkkeitä potilaiden tarpeisiin silloin, kun tarve on
 • ennustaa kysyntää tarkasti ja sopeuttaa tuotantoa ennusteen mukaan siten, että varastomme vastaavat aina kysyntää
Koska toimitusketjumme on alusta loppuun asti tiukasti valvottu, lääkkeiden toimitusvarmuutemme on korkea: viiden viime vuoden aikana olemme toimittaneet tilaukset Euroopassa kokonaan ja ajoissa perille noin 99 %:ssa tapauksista.1** Biosimilars
*OTIF (on-time and in-full drug deliveries) on alan standardi, jolla mitataan tilausten toimittamisen onnistumista.
1**Puuttuva 1 % koostuu tuotteiden palautuksista ja vaurioista, jotka eivät johdu toimitushäiriöistä ja joilla ei ole vaikutusta potilaisiin


 1. Amgen, sisäinen tieto

Biosimilaarien erityispiirteet

Tulevaisuudessa useammalla potilaalla voi olla mahdollisuus saada biosimilaarivalmisteita kuin nyt alkuperäisvalmisteita.Biosimilaarien käyttö saattaa jopa nousta suuremmaksi kuin alkuperäislääkkeiden. Tästä voi koitua lisähaasteita valmistukselle ja logistiikalle.

Jotta voimme varmistua siitä, että kaikki biosimilaarivalmistetta tarvitsevat potilaat saavat lääkkeensä, olemme ottaneet käyttöön erillisiä prosesseja kysynnän ja tuotantomäärien vaihteluiden hallitsemiseksi. Pidämme myös biosimilaarivalmisteistamme riittäviä turvavarastoja*, jotta voimme nopeasti vastata kysynnän äkilliseen kasvuun. Varmistamme turvavarastojen riittävyyden ja tuotteilta vaadittavan kestoajan valmistamalla pieniä lääke-eriä tiheään. Koska seuraamme kysyntää tiiviisti, pystymme reagoimaan muutoksiin heti sopeuttamalla tuotantoa manuaalisesti aina tarpeen mukaan ja näin varmistamaan tuotteen jatkuvan saatavuuden.
Biosimilars
* Turvavarasto: kysyntää suurempi lääkevarasto, jota pidetään varalla ennakoimattomien kysyntäpiikkien tyydyttämiseksi.

 1. IMS, Shaping the biosimilars opportunity: A global perspective on the evolving biosimilars landscape. 2011.